Privacy – Mediafin Studios

 

1. Over Mediafin

 

 

De publicitaire regie van Mediafin NV (hierna “Trustmedia-Bepublic Group”) biedt communicatiediensten en advertentieruimte te koop op audiovisuele kanalen, in kranten, in magazines en op digitale media, die eigendom zijn van Mediafin NV.

 

Trustmedia-Bepublic Group met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.800.301, treedt hier op als verwerkingsverantwoordelijke.

 

Trustmedia-Bepublic Group treft alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens met inbegrip van wijzigingen ingevolge de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "Privacywetgeving") en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

 

Dit privacy-en cookiebeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing wanneer Trustmedia-Bepublic Group advertentieruimtes beheert, exploiteert en commercialiseert in kranten, magazines, op websites, (mobiele) applicaties, evenementen, mailings, producten en diensten die worden aangeboden door Mediafin NV (hierna genoemd “Diensten”), dan wel van een derde partij voor wie Trustmedia-Bepublic Group als externe regie optreedt.

 

De bedoeling is om duidelijk aan te geven welke gegevens Trustmedia-Bepublic Group verzamelt wanneer u informatie vraagt, producten aankoopt of gebruik maakt van de Diensten Trustmedia-Bepublic Group, of van een derde partij voor wie Trustmedia-Bepublic Group als externe regie optreedt, hoe deze gegevens verzameld en gebruikt worden, wat daarvan de bedoeling is, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen. Daarom wordt er ook naar het privacybeleid van De Tijd en L’Echo verwezen.

 

 


2. Entiteiten Trustmedia-Bepublic Group

Volgende entiteiten maken deel uit van Trustmedia-Bepublic Group en bieden Diensten aan:

 • Trustmedia Advertising

 • Content Republic
 • Comfidens

 • News Services
 • Befirm
 • Bereal
 • Bepublic

3. De DienstenTrustmedia-Bepublic Group biedt diverse Diensten aan die gepersonaliseerde content en reclame omvatten (met inbegrip van minimale herhaling van dezelfde reclame),  alsook communicatie advies en het delen van persoonsgegevens binnen Mediafin NV zoals in dit Privacybeleid hoger omschreven.

 

Als we verwijzen naar “content”, bedoelen we onder meer alle artikels, beeld- en geluidsmateriaal, reclame, en andere inhoud die we aanbieden, al dan niet interactief (vb. polls, wedstrijden, …). Content kan inhoud bevatten die onder eigendom en controle is van derde partijen, maar die aan u beschikbaar gesteld worden.

 

Deze content wordt geselecteerd op basis van vooraf vastgelegde criteria, die worden bepaald door de inhoud van de pagina’s of de categorieën van de sites die u bezoekt en de informatie die u met Trustmedia-Bepublic Group hebt kunnen delen op het moment dat u zich op verschillende sites of Diensten van Mediafin NV inschreef.

 

 

4. Op welke manier verzamelen we gegevens? En over welke gegevens gaat het?

 

Persoonsgegevens van Mediafin NV kunnen gedeeld worden met verschillende entiteiten die deel uitmaken van de vennootschap zelf, in België en in het buitenland, waaronder Trustmedia-Bepublic Group.
Daarnaast kan Trustmedia-Bepublic Group ook gegevens ontvangen van adverteerders, commerciële partners, en/of geassocieerde entiteiten.

Op die manier verzamelt en verwerkt Trustmedia-Bepublic Group de volgende informatie voor de doeleinden, zoals bepaald in artikel 6 van dit Privacybeleid:

 

 • Registratie mailings Trustmedia-Bepublic Group
  Trustmedia-Bepublic Group verzamelt gegevens (bijvoorbeeld e-mail adres, naam, voornaam, taal, geslacht, bedrijf, en functie) wanneer u inschrijft op de website van Trustmedia Advertising (https://www.trustmedia.be) om per e-mail en telefonisch geïnformeerd te worden over advertentie acties of promoties.

 

 • Gebruik van commerciële diensten avn Trustmedia-Bepublic Group
  Trustmedia-Bepublic Group verzamelt gegevens (bijvoorbeeld e-mail adres, voornaam, achternaam, geslacht, bedrijf, functie en taal) wanneer u per mail of telefonisch in contact treedt met Trustmedia-Bepublic Group (bijvoorbeeld om een offerte aan te vragen, een order te plaatsen, een account op sociale media te beheren).

 

 • Deelname aan evenementen van Trustmedia-Bepublic Group
  Trustmedia-Bepublic Group verzamelt gegevens (bijvoorbeeld e-mail adres, voornaam, achternaam, geslacht, bedrijf, functie en taal) wanneer u zich inschrijft voor een evenement georganiseerd door Trustmedia-Bepublic Group

 

 • Registratie Mijn Tijd – Relevante advertenties en informatie van partners
  Trustmedia-Bepublic Group verzamelt gegevens (bijvoorbeeld e-mail adres, naam en voornaam) wanneer u inschrijft op de website van De Tijd (https://www.tijd.be/mijn-tijd/) om per e-mail geïnformeerd te worden over advertentie acties of promoties.

 

 • Gebruik van Diensten en App(s) van Mediafin NV.
  Trustmedia-Bepublic Group verzamelt gegevens omtrent de pagina’s die via de app geraadpleegd worden.

 

 • Trustmedia-Bepublic Group verzamelt gegevens wanneer u gebruik maakt van Diensten van Mediafin NV. Bijvoorbeeld: welk abonnement u heeft, de webpagina’s die u bezoekt, de functies die u gebruikt, advertenties die op door u bezochte webpagina’s verschijnen alsook de advertenties waarop u klikt en evenementen. Deze gegevens worden gebruikt om het effectieve gebruik op de websites van Mediafin NV te volgen.

 

 • Trustmedia-Bepublic Group voert marktonderzoeken uit. Daarbij worden vragenlijsten verzonden, de antwoorden hierop worden bewaard voor analyse doeleinden.

Bij gebruik van de apps van MEDIAFIN NV op een mobiel toestel, kan de unieke identificatiecode van dat toestel worden vastgelegd. MEDIAFIN NV kan ook het gebruikte type toestel of de versie van het gebruikte besturingssysteem vastleggen. MEDIAFIN NV kan vastleggen hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload (informatie over de locatie).

MEDIAFIN NV kan ook meer algemene informatie verzamelen zoals IP-range, type OS, type browser, taal, referrer, enz. Dit helpt om consistente Diensten aan te bieden op al uw apparaten.

5. Hoe gebruiken we deze gegevens?

Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:

 

 1. Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u in deze gevallen de persoonsgegevens niet verstrekt of ons niet toelaat om deze te verwerken, dan kunnen wij u de Diensten helaas niet leveren.

  •     Opzet en onderhoud (met inbegrip van voorkomen en verhelpen van problemen) van de Diensten (bv. het publiceren van een advertentie, het leveren van een communicatiedienst).
  •     Gebruik van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden
  •     Om eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met MEDIAFIN NV of de Diensten te beantwoorden
  •     Voor andere hiermee verenigbare doeleinden voor zover het noodzakelijk is om de Diensten te kunnen verlenen.
 2. Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming:
  Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door MEDIAFIN NV kadert in ons gerechtvaardigd belang om de Diensten te verbeteren en onze eigen gerechtvaardigde belangen in dit verband te vrijwaren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  •     Klantenbeheer
  •     Om u over de Diensten MEDIAFIN NV heen beter te leren kennen;
  •     Om een beter inzicht te krijgen in de Diensten die we aanbieden (bv. aan de hand van analytische tools die op individueel niveau technische kenmerken van de door u bekeken content, reclame of nieuwsbrieven, technische issues of aanvragen registreren, of die de kijkervaring voor content en reclame registreren), deze te verbeteren en algemene trends te identificeren
  •     Personalisatie, contact en interactie met u binnen de door u gekozen Dienst op basis van de persoonsgegevens en het gebruik dat u maakt van de Diensten. MEDIAFIN NV streeft ernaar de Diensten die ze aanbiedt zo relevant mogelijk te laten zijn voor u. Zo houdt MEDIAFIN NV een profiel bij op basis van het gebruik dat u maakt van de Diensten, inclusief de content die u opvraagt, om een beeld te krijgen van uw vermoedelijke interesses. Op basis van deze interesses kan MEDIAFIN NV de content, advertenties en de beleving aanpassen voor verschillende groepen gebruikers. Zo kan u als gebruiker bijvoorbeeld opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’belegger in de leeftijdscategorie boven 26 jaar, interesse voor fondsen’. Deze groep krijgt andere content-aanbevelingen en advertenties te zien dan de categorie ‘Nieuwslezer in de leeftijdscategorie minder dan 26 jaar, interesse in cultuur en actualiteit’
  •     Om u op de hoogte te houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en Diensten van MEDIAFIN NV
  •     Om misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren
  •     Om de rechten en eigendommen van MEDIAFIN NV te beschermen, waaronder de handhaving van onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid alsook van onze gebruiksvoorwaarden

3.    Op grond van een wettelijke verplichting: In bepaalde omstandigheden is MEDIAFIN NV wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.
Als u ons de persoonsgegevens niet verstrekt in deze gevallen, dan kunnen wij u bepaalde Diensten helaas niet leveren.
4.    Enkel mits uw uitdrukkelijke toestemming:

  •     Om nieuwsbrieven naar u te kunnen sturen
  •     Om op de hoogte gehouden te worden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en Diensten van MEDIAFIN NV of producten en diensten van derden.
  •     Om uw gegevens aan derde partijen buiten MEDIAFIN NV door te geven voor marketing doeleinden.

 

 

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Trustmedia-Bepublic Group, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.

 1. Entiteiten binnen MEDIAFIN NV: We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten geassocieerd met Mediafin NV.
 2. Leveranciers: Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners ("Leveranciers") om bepaalde diensten namens ons uit te voeren. Mediafin NV gebruikt bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, resultaten van marktonderzoeken te verwerken. Standaard laten we onze leveranciers uw persoonsgegevens enkel verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.
  Als een leverancier uw gegevens wilt verwerken voor andere doeleinden dan de levering van hun dienst (bvb om over hun eigen diensten naar u communiceren), dan worden uw gegevens aan hem enkel mits uw toestemming doorgegeven.

 3. Zakelijke overdrachten: We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

 4. Autoriteiten: Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:

  •     Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties
  •     Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
  •     Om de rechten van Mediafin NV te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.
 5. Adverteerders: Tenzij u ons expliciet uw toestemming ervoor geeft, worden uw persoonsgegevens niet met adverteerders gedeeld. Gegevens worden met adverteerders en commerciële partners enkel op basis van anoniem en geaggregeerde data gedeeld, bijvoorbeeld om aan hen mee te delen over het algemene gebruik van de diensten.

 6. Doorgifte aan derde landen buiten de EER: MEDIAFIN NV geeft bepaalde gegevens door aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen verbindt MEDIAFIN NV zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens (naar landen waarvoor een adequaatheidsbeslissing bestaat of naar entiteiten die de standaardclausules van de Europese Commissie hebben getekend of die waar relevant tot het Privacy Shield programma in de V.S zijn toegetreden). Indien u hierover meer informatie wenst te ontvangen, neem dan contact op met de DPO van MEDIAFIN.

 7. Verder zal MEDIAFIN NV uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Trustmedia-Bepublic Group daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 


7. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht. Door de Diensten van Mediafin NV te gebruiken of door gegevens aan ons te verstrekken langs een andere weg, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met uw gebruik van deze Diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat u gebruikt om uw accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als u een computer deelt met anderen, dient u uit te loggen voordat u de Dienst verlaat om de toegang tot uw gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

 

8. Wat zijn uw rechten?
U heeft de volgende rechten betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 1. Recht van toegang: U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen.
 2. Recht van verbetering: U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Bepaalde gegevens zal u zelf op uw profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vindt u onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

 3. Recht van wissing: U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de data ten onrechte is verwerkt.

 4. Recht van beperking: U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

  •     Wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die MEDIAFIN NV nodig heeft om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan
  •     Wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de data niet wil laten wissen
  •     Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren

Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door MEDIAFIN NV enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na uw toestemming, als noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

 1. Recht van bezwaar: U heeft het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

  •     Wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van MEDIAFIN NV
  •     In geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde)
 2. Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan MEDIAFIN NV hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 3. Recht om toestemming in te trekken: Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

 4. Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit: Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit

 5. Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden: U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "uitschrijven" of "afmelden" link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring vermeld worden om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing)Een aanvraag kan elektronisch ingediend worden via een formulier op het adres https://www.tijd.be/service/consumentenrecht, alsook via andere kanalen vermeld in paragraaf 11 'Contact'.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hiervoor kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Via post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Via telefoon:  +32 (0)2 274 48 00
Via email: contact@apd-gba.be9. Wijziging van Privacybeleid
Mediafin Studios behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

10. Cookies

 

 1. Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of een ander toestel worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. Algemene informatie over de soorten cookies kunt u vinden op https://www.allaboutcookies.org

  In combinatie met cookies maakt MEDIAFIN ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (of clear gifs). Een web beacon is een kleine grafische afbeelding in een mail of website die toelaat om het gebruik van die mail of website te analyseren.

 2. Waarom gebruikt MEDIAFIN cookies?
  •     Om het gebruik en de functionaliteiten van de websites van MEDIAFIN NV en emails te verbeteren
  •     Om te analyseren hoe gebruik wordt gemaakt van de website en emails
  •     Om statistieken op te stellen en trends vast te stellen
  •     Om de gebruikers gepersonaliseerde informatie, content, diensten en advertenties te tonen of voor te stellen
 3. Welke cookies gebruikt MEDIAFIN en wanneer is uw toestemming vereist?

  •     Functionele en noodzakelijke cookies: functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login). Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Deze cookies kunnen zonder uw toestemming geplaatst worden.
  •     Performance cookies (voor doeleinden van audience measurement en fraudebestrijding): deze verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken onder meer:

•    Google Analytics en Gemius: deze cookies zorgen voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van de MEDIAFIN NV websites en het opstellen van bezoekersstatistieken
•    ChartBeat: deze cookie meet het websitegebruik
•    Crazy Egg: deze cookie meet het klikgedrag en bewegingspatronen van de computermuis)
•    Optimizely: deze cookie voert testen uit om de impact van website-inhoud te meten.
Deze cookies kunnen zonder uw toestemming geplaatst worden.

  •     Advertising cookies: deze zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde reclameboodschappen kan sturen. De MEDIAFIN NV websites gebruiken onder meer volgende advertising cookies:

•    DoubleClick en Adhese. Deze cookies verzamelen gegevens over het bekijken van pagina's en advertenties, en kunnen een gebruikersprofiel opstellen (dit gebeurt in principe anoniem, tenzij de gebruiker zich kenbaar maakt via zijn/haar Google-account)
•    Facebook Conversion Pixel. Deze cookie registreert het aankoopgedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook. Deze informatie wordt toegevoegd aan het Facebookprofiel van de gebruiker (zie ook hierna "Wordt er bepaalde cookie-informatie doorgegeven aan derden?").
Wij vragen uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen.


 1. Welke categorieën gegevens verkrijgt MEDIAFIN door gebruik van cookies?
  •     Informatie rond uw gebruik van de websites of emails van MEDIAFIN (zoals het ID van de bezochte pagina en het detail van de pagina, datum & uur van het bezoek, eventuele commentaar die u heeft achtergelaten)
  •     Informatie rond uw hoedanigheid als gebruiker (abonnee/geregistreerd/anoniem). Voor zover u geabonneerd of geregistreerd bent, verzamelen wij ook uw user ID
  •     Informatie rond uw toegang tot de websites van MEDIAFIN bezoekt (zoals via welk type toestel u de websites raadpleegt, met welk browsertype, uw IP adres)
  •     Sessie en user cookie ID's
 2. Wordt er cookie-informatie doorgegeven aan derden?
  Bepaalde externe partners kunnen toegang krijgen tot specifieke cookie-informatie (zoals uw userID, naam, voornaam, emailadres, huidige abonnementen, bezochte pagina’s, geklikte banners, enz.) teneinde u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden of om uw feedback te capteren.
  Bepaalde cookies worden op de websites van MEDIAFIN geplaatst door sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van MEDIAFIN kunnen worden aangeboden. Als u hier gebruik van maakt, dan kunnen deze derden bepaalde cookie-informatie ontvangen.


 3. Hoe lang wordt cookie-informatie bewaard?
  Cookies kunnen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven gedurende verschillende tijdspannes. Afhankelijk van het type cookie, worden zij (en de informatie die zij verzamelen) automatisch verwijderd als u uw browser afsluit (dit zijn de zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden gebruikt (dit zijn de zogenaamde "permanente cookies").


 4. Hoe kunt u uw cookies beheren?
  De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de 'Help'-knop op uw browser of via de volgende links:

  •     Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
  •     Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
  •     Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  •     Safari : https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Als u verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel. Meer informatie over het beheren van cookies kunt u vinden op https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Daarnaast kunt u op onderstaande websites kiezen van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen:

  •     https://optout.aboutads.info/?lang=EN&c=2#!%2F
  •     https://www.youronlinechoices.com/

Let wel, indien u cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde functionaliteiten die uw ervaring met de MEDIAFIN NV websites en diensten efficiënter maken en dat bepaalde functionaliteiten hierdoor niet goed functioneren.

Daarnaast zorgen bepaalde cookies ervoor dat advertenties beter afgestemd zijn op uw interesses. Als u deze cookies uitzet, krijgt u nog steeds reclame te zien, alleen is deze minder relevant voor u. Bovendien kan het uitschakelen van bepaalde cookies ertoe leiden dat u eventuele inloggegevens (password, username) telkens opnieuw moet ingeven

 

11. Contact

Als u een vraag heeft over dit Privacybeleid en/of Cookiebeleid, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:
Via post: Mediafin NV, Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel
Via email: privacy@mediafin.be (contact functionaris voor gegevensbescherming/data protection officer)
Via telefoon: +32 (0)2 423 16 11

12. Toepasselijk recht
Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige of Franstalige hoven en rechtbanken te Brussel.